A Szolgáltató adatai

Az upszajandek.hu webáruház és a weboldal üzemeltetője:

Cégnév: UPSZ Ajándékbolt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1136. Budapest, Gergely Győző köz 3/a.

Elérhetőség:
Tel.: +36 70 269 7314
E-mail: upszajandekbolt@gmail.com
Web: www.upszajandek.hu
Adószám: 27060007-1-41
Cégjegyzékszám: 01-09-347219

A www.upszajandek.hu webáruház böngészésével, valamint használatával kijelented, hogy elolvastad és tudomásul vetted a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket és azzal egyetértesz.

Jelen szerződés az UPSZ Ajándékbolt Kft. által forgalmazott termékeket tőle megvásárló jogalany (továbbiakban Felhasználó vagy Vevő) valamint az UPSZ Ajándékbolt Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy Eladó) közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

A webáruház általános bemutatása:

Az upszajandek.hu oldal webáruház része újrahasznosított alapanyagból készült ajándéktárgyakat, valamint a szeméttermelés csökkentésének eléréséhez segítséget nyújtó praktikus használati tárgyakat forgalmaz. Ezen kívül időszakosan közéleti témájú ajándéktárgyak, letölthető „felnőtt foglalkoztatók” is felkerülnek a webáruházba.

A termékeken túlmenően workshop részvételi lehetőséget is lehet vásárolni a honlapon, amelynek letöltését követő időpontegyeztetést követően a vásárló, vagy az általa kedvezményezettként megjelölt személy részt vehet az eladó által szervezett workshop-on. A workshopok árai az ott kapott alapanyagok árait tartalmazzák, a résztvevő által készített saját terméket térítésmentesen el lehet vinni.

A termékek kiválasztása:

A Vevő az egyes termékeket, szolgálatatásokat a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja kiválasztani.

A vásárlás:

A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Tovább, feladom a rendelést’ gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett hajthatja végre. A Vevő a termékrendelést ezt követően a szállítási és a számlázási adatok, majd pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Rendelés véglegesítése’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Eladó a megrendelést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton, a megrendelés elküldése során megadott e-mail címre továbbít egy automatikus megerősítő e-mailt, annak ellenőrzésére, hogy a megrendelés valóban a megadott e-mail cím használója kezdeményezte-e. Amennyiben a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem kap visszaigazolást a vevő a megrendelése elfogadásáról vagy elutasításáról, mentesül az ajánlati kötelezettség alól.

A felek közötti szerződés a fenti visszaigazolással jön létre, amely időponttól kezdve abból a felekre nézve jogok és kötelezettségek származnak. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

Eladó a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben vagy adott esetben telefonon értesíti a Vevőt a megrendelés teljesítéséről, a termék Foxpost automatában történő elhelyezésének időpontjáról vagy az UPSZ Stúdióban való átvétel lehetőségéről.

Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

Vételár:

A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjak a honlapon közzétett, Szállítás és termékátvétel menü alatt találhatóak.

Számlázás:

Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján. Eladó utólagos név, valamint címmódosítást nem hajt végre. Vevő köteles a megrendelés előtt meggyőződni arról, hogy megfelelő és helyes számlázási adatokat adott meg Eladó részére.

A vételár teljesítésének módjai:

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Bankkártyás fizetés:

A kiválasztott áruk megrendelése után az eladó a Vásárlót ……………………………………. fizető felületére irányítja, amelyen keresztül fizethet bankkártyájával. A vevőnek a ………………………. felületén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját kell megadnia. Eladó a következő kártyákat fogadja el: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. A …………………………………………a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról visszaigazolást küld, sikertelen tranzakció esetén hibaüzenetben közli a hiba okát.

Előreutalásos vásárlás:

Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó Magnet Banknál vezetett 16200010-10100943 számú pénzintézeti számlájára. (Külföldi utalás esetére IBAN szám HU24 16200010-10100943-00000000) Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában fel legyen tüntetve a rendelés azonosítója. Az Eladó kizárólag azt követően kezdi meg a termék megküldését/átadását a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár az eladó fent megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

Panaszkezelés:

Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez, vagy a bírósághoz fordulhat.

Szerződés megszűnése, elállás:

Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

A Vevő az adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

Záró rendelkezések:

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Vevőkre terjed ki. A Szolgáltató és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő a megrendelés során jelen ÁSZF-et elfogadja, és a Vevő részére a Szolgáltató által elektronikus úton továbbított jelen ÁSZF szerinti visszaigazolás megtörténik.